Narzędzia bibliometryczne

H-index

INDEKS HIRSCHA (h-index, indeks h) to współczynnik h dla danego autora. Jest to liczba publikacji cytowanych co najmniej h razy.
Współczynnik h=10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy.

Gdzie sprawdzić?

Impact factor dla czasopism

Impact factor ("czynnik wpływu") wyznaczany jest co roku dla tytułu czasopisma
Impact factor jest ustalany według wzoru: IF= B/C
B - to łączna lista cytowań w danym roku kalendarzowym, wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat, odejmując od tej liczby autocytowania - czyli cytowania publikacji autora w jego publikacjach.
C - to liczba wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat.

Gdzie sprawdzić?

Lista filadelfijska

Do czasopism z tzw. "listy filadelfijskiej" zaliczany te, które są uwzględnione w bazach Thomson Reuters zamieszczonych na platformie Web of Science.

Gdzie sprawdzić?

Lista czasopism punktowanych MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html


ERIHPLUS - European Reference Index for the Humanities

Lista ERIH (The European Reference Index for the Humanities) zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych.
Czasopismom przyznawana jest jedna z trzech kategorii: INT1, INT2 lub NAT. Najwyższą wartość mają tytuły oznaczone INT1.

Gdzie sprawdzić?

Index Copernicus

Index Copernicus jest wskaźnikiem oceny jakości czasopism naukowych z nauk biologicznych i medycznych.

Gdzie sprawdzić?

© 1995-2014 Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Twój komputer to: ec2-54-162-15-31.compute-1.amazonaws.com, IP: 54.162.15.31